1. Üldist
1.1.   Matkaauto rendileandja on Rubex OÜ, registrikood 11510750, juriidiline aadress Kadaka tee 46, Tallinn 12915.

1.2.   Matkaauto rentnik on füüsiline isik, kes:

- on vähemalt 28-aastane Eesti Vabariigi kodanik
- omab B-kategooria juhtimisõigust
- omab sõidustaaži vähemalt 3 aastat
- Rubex OÜ jätab endale õiguse kontrollida isiku tausta karistusregistrist ning renditeenuse pakkumisest keelduda

1.3.   Matkaauto rentnik võib olla ka juriidiline isik. Sel juhul
- allkirjastab rendilepingu juhatuse liige või kirjalikku volitust omav isik, kellele kehtivad punktis 1.2. kirjeldatud tingimused

1.4.    Matkaautod on lemmikloomavabad. Leppetrahv lemmiklooma autosse lubamise korral on 300 eurot.

1.5.   Matkaauto rentimisel ja vaidluste lahendamisel lähtutakse Eesti Vabariigi seadusandlusest ja rendileandja ning rentniku vahel sõlmitud rendilepingust.


2. Broneerimine, rendilepingu kehtivus, tagatisraha, tasumine
2.1.   Broneerimistasu on 50% renditeenuse kogusummast.
2.1.1. Broneeringu kinnitab broneerimistasu õigeaegne laekumine Rubex OÜ kontole.
2.1.2. Broneerimistasu arvestatakse maha renditeenuse kogusummast.
2.1.3. Broneerimistasu ei ole tagastatav.
2.1.4. Kui rentnik loobub teenuse kasutamisest soovitud kuupäevadel vähemalt 90 päeva enne rendiperioodi algust, saab broneerimistasu kasutada täies ulatuses uute kuupäevade broneerimisel arvestades saadavust.
2.1.5. Vähem kui 90 päeva enne rendiperioodi algust teenusest loobumise puhul on võimalik teistele kuupäevadele ümber broneerida vaid rendileandjaga kokkuleppel.

2.2.   Rendileping kehtib sõiduki üleandmise hetkest kuni mõlema poole kohustuste täitmise lõpuni.

2.3.   Tagatisraha suurus 600 eurot. Tagatisraha tasutakse Rubex OÜ poolt esitatud arve alusel hiljemalt 7 päeva (madalhooaeg) või 14 päeva (kesk- ja tipphooaeg) enne rendiperioodi algust.
2.3.1. Tagatisraha tagastatakse rentnikule peale rendiperioodi lõppemist ja sõiduki tagastamist, kui rendileandjal puuduvad nõuded rentniku vastu, 7 päeva jooksul.

2.4.   Renditasu rendiperioodi eest tasutakse täies ulatuses Rubex OÜ esitatud arve alusel hiljemalt 14 päeva enne rendiperioodi algust.

2.5.   Renditasu sisaldab
- Kokkulepitud varustuses, tehniliselt korras puhast matkabussi
- Liikluskindlustust, kaskokindlustust (loe lähemalt alajaotuses 4.)

3. Rendiperiood, matkabussi üleandmine, kasutamine ja tagastamine
3.1.   Rendiperioodi arvestatakse täispäevades kusjuures esimene (üleandmise päev) läheb kirja täispäevana.

3.2.   Matkabussi üleandmine toimub Tallinnas, Laki 5 esimesel päeval ajavahemikus 10:00-18:00, reeglina 10-11:00.

3.3. Matkabussi tagastamine toimub samas kohas hiljemalt viimasele päevale järgneval päeval kell 11:00.
3.3.1. Kui matkaauto tagastamine hilineb rohkem kui 1h, arvestab rendileandja lisaks täiendavalt ühe rendipäeva.
3.3.2. Rohkem kui 1 päev hiljem tagastatud sõiduki eest arvestatakse täiendavalt kahekordset hinnakirjajärgset renditasu.

3.4. Matkabussi seisukord:
- Üleandmisel on matkabuss tehniliselt korras ja hooldatud ning puhas nii seest kui väljast. Reoveepaak ning WC kassett on tühjad ning värske vee paak täis. Sõiduk vaadatakse koos rentnikuga üle, seisukord dokumenteeritakse ning rentnik kinnitab oma allkirjaga ülevaatusakti. Ülevaatusakt jääb rendilepingu lahutamatuks osaks.
- Matkabussi tagastatakse samas seisukorras, nagu üleandmisel, v.a välipesu. Tagastamisel tehakse uus ülevaatus ning koostatakse uus ülevaatusakt.
- Välise ülevaatuse teostab rendileandja peale välipesu.

3.5. Kasutamise/tagastamise tingimused:
3.5.1. Matkaauto ja lisavarustus peab olema seest hoolikalt puhastatud, kui rentnik ei ole tasunud koristusteenuse eest eelneval kokkuleppel. Rendileandja jätab rentnikule koristuse kohta nimekirja, mida järgides on võimalik sõiduk viia sobivasse seisukorda.
Eelnevalt kokku leppimata koristamata jätmise eest on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 120 eurot.
3.5.2. WC kassett ning reoveepaak peavad olema tühjendatud, kui rentnik ei ole tasunud tühjendamisteenuse eest eelneval kokkuleppel. Eelnevalt kokku leppimata tühjendamata jätmise korral on rendileandjal õigus nõuda leppetrahvi kuni 50 eurot.
3.5.3. Auto tagastatakse täis kütusepaagiga. Täitmata kütusepaagiga tagastamise korral on Rubex OÜl õigus pidada tagatisrahast kinni tangitud kütuse maksumus ja tankimise tasu 20 eurot.
3.5.4. Matkaautos tohib kasutada kõrge propaanisisaldusega gaasi (majapidamisgaas, võimalusel tööstusgaas). Keelatud on kasutada grillgaasi. Talvisel perioodil on majapidamisgaasi kasutamine keelatud, kuna tekitab probleeme gaasilt töötavate seadmete töös, rendileandja varustab auto ainult tööstusgaasiga.
3.5.5. Keelatud on sõita lahtise gaasikraaniga, va kui auto on varustatud crash sensoriga.
3.5.6. Rentnik ei teosta välipesu. Välipesu hind sisaldub rendihinnas.

3.5.7. Matkaautos on rangelt keelatud suitsetada. Leppetrahv 300 eurot.
3.5.8. Lemmikloomad ei ole matkaautos lubatud. Leppetrahv 300 eurot.
3.5.9. Kahjustused, mis ei tulene loomulikust kulumisest ning mida ei kata kaskokindlustus, kuuluvad hüvitamisele rentniku poolt vastavalt remonditöid teostava ettevõtte hinnakirjale.

3.5.10. Matkabussiga tohib reisida Euroopas, v.a Venemaa, Ukraina, Valgevene, Armeenia, Aserbaidžaan, Gruusia, Kasahstan, Moldova ja Türgi.

4. Kindlustus, kaskokindlustus, muu varaline vastutus
4.1.   Matkaautol on kehtiv liikluskindlustus.

4.2.  Kindlustusjuhtumi korral järgib rentnik tavapäraseid protseduure, kutsub politsei, kes fikseerib asjaolud, samuti teavitab koheselt rendileandjat rendilepingul olevatel kontaktidel.

4.3.   Matkaautol on kehtiv kaskokindlustus.
4.3.1.   Kaskokindlustus katab:
- Ootamatu ja äkiline sõidukiväline kontaktne sündmus
- Liiklusõnnetus
- Loodusõnnetus
- Tulekahju
- Vandalism
- Kadumine varguse või röövi tagajärjel
4.3.2. Kindlustusjuhtumi omavastutuse suurus on 600 eurot, mille tasub kindlustusjuhtumi korral rentnik.
4.3.3. Omavastutus varguse korral on 15% sõiduki turuväärtusest, mille tasub kindlustusjuhtumi korral rentnik.
4.3.4. Sõiduki rehvid ning veljed ei ole kindlustatud. Nende osas vastutab rentnik 100% maksumuse/taastamise ulatuses.
4.3.5. Sõiduki varguse korral pöördub rentnik koheselt lähima politsei või kohaliku korrakaitse esindaja poole ning juhtum fikseeritakse.
4.3.6. Varguse korral esitab rentnik auto võtmed ning auto registreerimistunnistuse. Kui neid ei ole võimalik esitada rentniku tegevusest tuleneval põhjusel, siis kaskokindlustus ei kehti ning rentnik vastutab kahju eest 100% ulatuses.

4.4.   Nõuded kolmandate isikute vastu, mis on rentniku poolt põhjustatud rendilepingu kehtivuse ajal (trahvid, parkimistrahvid, viivistasud, auto teisaldamiskulud jne) kuuluvad hüvitamisele rentniku poolt ka peale rendilepingu lõppemist.

5. Lisateenuste tingimused
5.1. Koristusteenus
5.1.1. Koristusteenus tuleb eelnevalt kokku leppida ja tasuda. Koristamata auto tagastamise puhul, kui koristusteenuses ei ole eelnevalt kokku lepitud, rakendub leppetrahv kuni 120 eurot.
5.1.2. Koristusteenus hõlmab endas tavakoristust, vastavalt koristuse check listile. Erikoristuse (istmekatete suurpuhastus, mahaläinud toidu puhastus, tugevalt porised põrandad, tugeva haisu eemaldamine jms) tasu arvestatakse lisaks maha tagatisrahast. Erikoristuse tasu vastavalt koristusfirma hinnakirjale. Koristusteenus ei sisalda paakide tühjendamist.
Inimeste ja loomade kehavedelike ja muude kehaeritiste koristamise tasu nõutakse sisse kliendilt (peetakse kinni tagatisrahast) - vastavalt koristusfirma hinnakirjale, lisandub leppetrahv 200 eur.

5.2. WC kasseti tühjendus
5.2.1.  WC kasseti tühjendus tuleb eelnevalt kokku leppida ja tasuda. Tühjendamata jätmise puhul, kui teenuses ei ole eelnevalt kokku lepitud, rakendub leppetrahv 50 eurot. 
5.2.2. WC kasseti puhastuse tasu, kui kasseti ei ole rendiperioodi ajal vajadusel tühjendatud või on täis paagiga sõidetud ja sellest tulenevalt on tekkinud lekkimisi - vastavalt koristusfirma hinnakirjale, lisandub leppetrahv 200 eur.